IMPLEMENTASI ZAKAT TIJARAH (PERDAGANGAN) PADA USAHA TEMPE BAROKAH

Authors

  • Ika Darma Yuni Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
  • Yenni Samri Juliati Nasution Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

DOI:

https://doi.org/10.556442/eabmij.v5i3.496

Abstract

Secara umum, zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah, yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya. Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat.

References

Abdul fattah, M. (2022). ANALISIS STRATEGI USAHA MIKRO PRODUKSI TEMPE BAROKAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DENGAN ANALISIS SOAR. Correspondencias & Análisis, 15018, 1–23.

Ali, M. (2015). Zakat Mal Dalam Kajian Hadis Maudhu’I. Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah, 1(1), 69–98.

Ardianis. (2018). Peran Zakat Dalam Islam. Al-Intaj, 4(1), 125–140. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site

Bafadhal, H. (2021). Zakat Harta Kekayaan dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 21(01), 1–16. https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.911

Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2019). Fikih, Zakat, Sedekah dan Wakaf. In Simbiosa Rekatama Media.

Fadilah, S. (2011). Tata Kelola & Akuntasi Zakat (p. 1).

Hamzah. (2019). Zakat Mal dalam Perspektif Hadis Maudhu’iy. TASAMUH: Jurnal Studi Islam, 11(1), 151–184. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.177

Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarso, I. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi), 6(1), 339–344. https://doi.org/10.30998/semnasristek.v6i1.5697

Muhammad, H., Lubis, D., & Hakim, D. B. (2018). Faktor-faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Usaha Mustahik pada Program Zakat Produktif di LAZ An-Nuur. Al-Muzara’ah, 6(1), 1–14. https://doi.org/10.29244/jam.6.1.1-14

Rusdan. (2021). Anatomi Zakat Mal (antara Ibadah Mahdhah dan Mu’amalah Maliyyah). Palapa, 9(1), 96–125. https://doi.org/10.36088/palapa.v9i1.1060

Said, B., Syahroni, A. W., & Prastyowati, E. (2023). Penerapan Perhitungan Zakat Tijarah Pada Aplikasi Penjualan Bisnis Ritel. 19(July), 87–93.

Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 174. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599

Downloads

Published

2024-01-07