Faktor Tekanan Di Kalangan Pelajar Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (Polisas) Bagi Matematik Kejuruteraan 2

Authors

  • Rusnani Ali Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah
  • Siti Alizah Asmuni Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah
  • Wan Nor Faezah Wan Mustaffa wannorfaezah@psis,edu.my

DOI:

https://doi.org/10.556442/taveij.v3i1.279

Keywords:

faktor, tekanan, pelajar, politeknik, matematik kejuruteraan

Abstract

Tekanan atau stress satu gejala yang sinonim dengan insan di muka bumi ini. Oleh itu sebagai pelajar, mereka ini tidak terlepas daripada menghadapi tekanan dalam kehidupan mereka. Faktor tekanan yang mereka hadapi ini sama ada masalah peribadi, pembelajaran dan sebagainya. Justeru itu, kajian ini adalah untuk mengkaji faktor tekanan di kalangan pelajar Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (POLISAS) dan perbezaan faktor tekanan terhadap jantina. Sampel kajian terdiri daripada 256 orang pelajar semester 2 dari Jabatan Kejuruteraan Awam, Mekanikal dan Elektrik. Satu set soal selidik telah dibentuk dan digunakan sebagai instrumen kajian. Untuk menganalisis data, penyelidik telah menggunakan statistik deskriptif bagi mendapatkan nilai skor min dan peratus menggunakan Statistical Package For The Social Sciences (SPSS) Versi 27.0. Ujian-t tidak bersandar digunakan bagi menjawab objektif kajian. Faktor tekanan pelajar dalam menghadapi kuiz, ujian, peperiksaan akhir dan tugasan mempunyai purata skor min yang tinggi (M=2.80). Tekanan terhadap pembelajaran dan masalah peribadi menyumbang purata skor min yang rendah (M=2.47) dan (M=2.44). Hasil kajian menunjukkan faktor tekanan yang dihadapi oleh pelajar adalah tahap rendah. Namun begitu, tidak terdapat perbezaan yang signifikan faktor tekanan di kalangan pelajar POLISAS mengikut jantina. Justeru itu pelajar perlu bijak menyusun dan mengimbangi tugas-tugas dalam mendepani masalah tekanan.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-02-20